• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

7611 hồ sơ

Đã xử lý

7545 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1029

Hồ sơ đã xử lý

1007

96.4 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

843

Hồ sơ đã xử lý

815

97.7 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1559

Hồ sơ đã xử lý

1591

94.2 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1319

Hồ sơ đã xử lý

1303

96.5 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1434

Hồ sơ đã xử lý

1410

98.3 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1427

Hồ sơ đã xử lý

1419

99.3 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND phường Ba Đình 213 75 138 0 213 0 100% 0 0 0 0
2 UBND phường Bắc Sơn 117 39 78 0 116 0 100% 0 0 0 1
3 UBND phường Đông Sơn 237 38 199 0 237 0 100% 0 0 0 0
4 UBND phường Lam Sơn 221 60 161 0 221 0 100% 0 0 0 0
5 UBND phường Ngọc Trạo 94 19 70 5 88 0 100% 4 1 0 1
6 UBND phường Phú Sơn 143 35 105 3 142 1 99,30% 0 0 0 0
7 UBND xã Quang Trung 110 26 83 1 109 0 100% 0 1 0 0
8 UBND Thị xã Bỉm Sơn 376 93 208 75 283 9 96,92% 47 5 13 19
TỔNG

1511

385

1042

84

1409

10

99,30%

51

7

13

21

Top