• Đăng nhập
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

8880 hồ sơ

Đã xử lý

8612 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1081

Hồ sơ đã xử lý

1065

99.9 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

1041

Hồ sơ đã xử lý

1006

98.6 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1079

Hồ sơ đã xử lý

1035

99.7 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

1096

Hồ sơ đã xử lý

1054

99.9 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

1198

Hồ sơ đã xử lý

1135

99.5 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

662

Hồ sơ đã xử lý

642

99.4 % đúng hạn
BẢNG TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÁNG NĂM
(Số liệu tự động cập nhật đến 0h00 ngày )
STT Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Qua mạng Trong kỳ Kỳ trước Đúng hạn Quá hạn Tỷ lệ trước hạn, đúng hạn Trong hạn Quá hạn
1 UBND phường Ba Đình 65 49 15 1 65 0 100% 0 0 0 0
2 UBND phường Bắc Sơn 53 41 12 0 53 0 100% 0 0 0 0
3 UBND phường Đông Sơn 171 41 130 0 171 0 100% 0 0 0 0
4 UBND phường Lam Sơn 78 23 55 0 78 0 100% 0 0 0 0
5 UBND phường Ngọc Trạo 47 13 34 0 47 0 100% 0 0 0 0
6 UBND phường Phú Sơn 60 31 29 0 59 0 100% 0 0 0 0
7 UBND xã Quang Trung 53 28 25 0 51 0 100% 1 0 0 1
8 UBND Thị xã Bỉm Sơn 310 131 5 174 114 4 96,61% 92 1 84 15
TỔNG

837

357

305

175

638

4

99,38%

93

1

84

16

Top